Home / Luxury Train Tours

Luxury Train Tours


Royal Rajasthan on Wheels

Duration : 07 Nights / 08 Days
Places Covered : Delhi, Safdarjung, Jodhpur, Udaipur, Chittorgarh , Sawai Madhopur, Jaipur, Khajuraho, Varanasi, Agra, Delhi

Palace on Wheels

Duration : 07 Nights / 08 Days
Places Covered : New Delhi, Jaipur, Sawai Madhopur, Chittorgarh, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Bharatpur, Agra, Delhi

The Indian Maharaja

Duration : 07 Nights / 08 Days
Places Covered : Mumbai, Ellora, Ajanta, Udaipur, Sawai, Madhopur, Agra, Jaipur, Delhi

Deccan Odyssey

Duration : 07 Nights / 08 Days
Places Covered : Mumbai, Sindhudurg Nagari, Goa, Kolhapur, Aurangabad, Ajanta, Nashik, Mumbai

The Golden Chariot

Duration : 07 Nights / 08 Days
Places Covered : Mumbai, Sindhudurg Nagari, Goa, Kolhapur, Aurangabad, Ajanta, Nashik, Mumbai